Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu pojazdu

REGULAMIN NAJMU POJAZDU

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów wynajmu samochodów zawieranych przez Schiever Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerek KRS 0000121879, adres e-mail: wypozyczalnia@schiever.com.pl) w ramach wypożyczalni, w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich ww. umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.
 2. Najemcą pojazdu może być wyłącznie osoba fizyczna (konsument), nieprowadząca działalności gospodarczej.
 3. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu.
 4. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba (zawsze spełniająca wymogi zawarte w §1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu) wymieniona w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” lub w pozycji „DODATKOWA OSOBA KIERUJĄCA”.
 5. Najemca zapewni, aby postanowienia niniejszego Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu były przestrzegane także przez dodatkową osobę kierującą (pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody), a także zapozna ww. osobę kierującą z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność, w szczególności pojazdu spełniającego wszelkie warunki dopuszczające pojazd do ruchu. Z tego tytułu Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wobec Najemcy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 7. Wynajmujący po zawarciu umowy przekazuje Najemcy sprawny i kompletny pojazd określony w umowie wraz z pełnym zbiornikiem paliwa, dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia, umyty, z jednym kompletem kluczyków.
 8. W przypadku braku w ustalonym na etapie rezerwacji miejscu wydania samochodu pojazdu zarezerwowanego przez Najemcę, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wydania Najemcy samochodu zamiennego, o cechach co najmniej takich jak samochód zarezerwowany. W sytuacji, gdy mimo rezerwacji przez Najemcę samochodu i opłacenia przez niego całości opłat najmu i kaucji gwarancyjnej, Wynajmujący nie wyda mu zarezerwowanego pojazdu lub pojazdu zamiennego, Wynajmujący zwraca Najemcy dokonane opłaty w terminie 2 dni wraz z odszkodowaniem wynoszącym 50% wniesionych opłat najmu.
 9. Z tytułu zawarcia umowy i użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić opłaty określone w umowie najmu pojazdu w § 3 pkt.1.
 10. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa. W razie niewywiązania się Najemcy z ww. obowiązku Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, kwoty wymaganej do uzupełnienia powyższych braków oraz doprowadzenia pojazdu do stanu, w jakim został wydany, z kwoty wpłaconej kaucji.
 11. Przedmiot najmu posiada ważną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, Autocasco oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 12. Wydanie i zwrot samochodu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w miejscu określonym na etapie rezerwacji najmu pojazdu.

§2
Zakres terytorialny

 1. Na mocy zawartej umowy Najemca upoważniony jest do użytkowania pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Sposób korzystania z przedmiotu najmu

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym, w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania od użytkowania pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, jak również pod wpływem środków odurzających.
 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów pojazdu w czasie jego użytkowania oraz umowy najmu uprawniającej do korzystania z pojazdu, jak również dokumentu prawa jazdy.
 3. Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentów opisanych w punkcie poprzedzającym na każdorazowe żądanie organów do tego uprawnionych.
 4. Najemca nie ma prawa oddać pojazdu w najem, dzierżawę lub bezpłatne użytkowanie osobie trzeciej.
 5. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą poprzez każdorazowe uruchamianie zabezpieczeń antywłamaniowych zainstalowanych w pojeździe, a w razie możliwości pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym lub w garażu bądź hali garażowej.
 6. Najemcę obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów pochodnych oraz przewożenia zwierząt wewnątrz pojazdu.
 7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania maksymalnej ładowności pojazdu oraz nie przewożenia materiałów niebezpiecznych i rzeczy mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu.
 8. Zabrania się przewozu samochodem zwierząt (dopuszcza się przewożenie zwierząt, pod warunkiem zabezpieczenia samochodu przed zabrudzeniami i zniszczeniami).
 9. Najemca nie może dokonywać w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
 10. W razie obowiązku wykonania przeglądu technicznego pojazdu wymaganego dla dopuszczenia pojazdu do ruchu w trakcie trwania umowy Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu na czas niezbędny dla przeprowadzenia badania technicznego w stacji diagnostycznej.
 11. Zabrania się holowania innego pojazdu przez pojazd będący przedmiotem umowy najmu.
 12. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentach technicznych pojazdu.
 13. Zabrania się używania samochodu do jazd w ramach rajdów, wyścigów ,pościgów, zawodów.
 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia elementów pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w tym Regulaminie.
 15. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. W związku tym Wynajmujący informuje, że będzie przekazywał dane osobowe Najemcy do organów porządkowych oraz sądów rozpatrujących tego typu sprawy.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tym samym Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia zastrzeżonej kary umownej z wpłaconej przez Najemcę kaucji, do dochodzenia zwrotu całkowitych kosztów ewentualnych napraw oraz do odszkodowania od Najemcy z tytułu poniesionej szkody.§4
  Przedłużenie umowy najmu pojazdu

§4
Przedłużenie umowy najmu pojazdu

 1. Przedłużenie umowy najmu nie jest możliwe.
 2. Przedmiot wynajęty należy zwrócić w wyznaczonym terminie, tj. końcowa data wynajmu określona w umowie w §2 pkt.3.
 3. W celu dalszego użytkowania pojazdu, konieczne jest dokonanie nowej rezerwacji na platformie. Najem pojazdu uzależniony jest od jego dostępności.

§5
Cennik

 1. Cena za użytkowanie pojazdu przez czas równy 1 dobie naliczana jest wg stawek, lub określonej oferty obowiązującej w danym okresie u Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wynajem pojazdu oraz kaucji zwrotnej przed wydaniem przedmiotu umowy, w formie przelewu elektronicznego dokonanego na platformie wypożyczalni. Wysokość kaucji zwrotnej określona jest w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu jego najmu Najemca obciążany będzie odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z rzeczy w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia odszkodowania z wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 4. Potrącenie z kaucji odszkodowania na rzecz Wynajmującego nie ogranicza go w prawie dochodzenia dalszego odszkodowania przekraczającego wysokość pobranej kaucji.
 5. Wartość wniesiona tytułem kaucji zwracana jest Najmującemu w taki sam sposób jaki została uiszczona opłata, w terminie 3 dni roboczych, liczone od dnia zwrócenia przedmiotu.
 6. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i odszkodowań wynikających z niniejszego Regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności, i od tego dnia biegnie termin 14 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy. Zwrot różnicy kaucji nastąpi w taki sam sposób jaki została uiszczona opłata.
 7. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu
  a) w przypadku braku możliwości zwrotu pojazdu przez Najemcę z przyczyn losowych, Wynajmujący osobiście dokona odbioru pojazdu z miejsca jego postoju naliczając jednocześnie koszty odbioru auta, które zostaną rozliczone z wniesionej kaucji,
  b) w przypadku niezwrócenia pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
 8. Po dokonaniu płatności Najemca otrzyma fakturę VAT na adres e-mail, który został podany w momencie rejestracji.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin Najemca wyraża zgodę na dostarczenie mu faktury Vat drogą elektroniczną.

§6
Procedura postępowania – wypadek, kradzież bądź uszkodzenia pojazdu

 1. W przypadku uszkodzenia lub awarii technicznej samochodu Najemca ma obowiązek zabezpieczenia samochodu lub jego pozostałości oraz niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu oraz miejsca postoju.
 2. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw samochodu bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego.
 3. W razie uczestnictwa w wypadku bądź kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela pojazdu firmę Carefleet – Centrum Obsługi Kierowców (COK) +48 71 3 777 555 o zdarzeniu, jak również zawiadomić Policję i odpowiednie służby w zależności od stanu uszkodzenia pojazdu oraz stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadku.
 4. W przypadku, gdy samochód jest unieruchomiony i wymaga holowania, należy zadzwonić pod numer telefonu Carefleet Asistance +48 22 543 66 66 czynny 24 h/dobę.
 5. Najemca zobowiązany jest do zebrania wszelkich danych (numery polis ubezpieczeniowych, danych osobowych uczestników oraz wskazania firmie Carefleet jednostki Policji obecnej na miejscu zdarzenia) niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej.
 6. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Centrum Obsługi Kierowców (COK) Carefleet +48 71 3 777 555 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 7. W przypadku odmowy przez firmę Carefleet przyznania i wypłaty odszkodowania za utratę lub uszkodzenie samochodu z przyczyn, za które odpowiada Najemca, w tym za brak jej powiadomienia o zdarzeniach wymienionych w pkt. 3 i 6, Najemca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość utraconego pojazdu, ustaloną przez rzeczoznawcę, wraz z wszelkimi innymi kosztami poniesionymi
  przez Wynajmującego, lub też całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.
 8. We wszystkich ww. przypadkach informacje o zaistniałym zdarzeniu należy również przekazać Wynajmującemu – e-mail: wypozyczalnia@schiever.com.pl
 9. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu lub braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 10. Kaucja zostanie zabezpieczona do momentu zwrotu pojazdu oraz do całkowitego rozliczenia się Najemcy z Wynajmującym. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.

§7
Zamiana pojazdu będącego przedmiotem umowy

 1. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do uzyskania od Wynajmującego pojazdu zastępczego, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

§8
Zwrot pojazdu będącego przedmiotem umowy

 1. Najemca osobiście zobowiązany jest do zwrotu pojazdu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu w miejscu, w którym nastąpiło wydanie pojazdu, w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz umytym i sprzątniętym. Zwrot pojazdu możliwy jest w godzinach 08:00 – 20:30 (poniedziałek-sobota) oraz 09:00 – 19:30 (niedziela handlowa). Nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy i handlu. W razie niewywiązania się z ww. obowiązku przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy odszkodowaniami pokrywającymi koszty i pozostałe straty Wynajmującego obliczone według zasad opisanych w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1, lub przewidzianymi w tym Cenniku karami umownymi.
 2. W przypadku, gdy kwota kaucji nie pokryje w całości kosztów opisanych w pkt. 2 oraz kar umownych, do których naliczenia upoważniony jest Wynajmujący, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu z daty jego wydania. Różnicę między rzeczywistą kwotą kosztów i kar umownych, a kaucją Najemca zobowiązany jest wpłacić na konto 34 1840 0007 2211 8210 0810 1319 w terminie 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.
 3. Uzupełnienie stanu zbiornika paliwa do stanu z daty wydania go Najemcy następować będzie w miejscu i sposób przewidziany przez Wynajmującego.
 4. W przypadku braku zwrotu pojazdu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem oraz w przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu przewidzianymi w Cennik.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu, albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych w okresie najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a) uzupełnienia ilości paliwa oraz braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu,
  b) naprawienia szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  c) naprawienia szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
  d) naprawienia szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  e) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
  f) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu, albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek, czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu w kwocie stanowiącej niepokrytą przez ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia wydania go Najemcy, a wartością z dnia zwrotu przedmiotu najmu.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za ubytek części i wyposażenia, jak również za szkodę powstałą z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 7. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

§9
Ubezpieczenie pojazdu

 1. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC funkcjonujące na terenie Polski, zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży z wyjątkiem:
  a) umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  b) uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  c) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  d) uszkodzenia pojazdu, a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku,
  e) uszkodzenia powstałe w skutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  f) szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była osoba upoważniona do kierowania pojazdem,
  g) kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,
  h) kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
  i) odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową,
  j) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
 2. W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień.
 3. Pojazdy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.
 4. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

§10
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Schiever Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań („Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: schiever@schiever.com.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Poznaniu, 60-311 przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem Danych telefonicznie: 502 035 396 lub e mail na adres iod@schiever.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi wynajmu pojazdu i przedmiotu. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit b) RODO., czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 3. Dostęp do danych osobowych Najemców będą mieć pracownicy Administratora, spółki grupy Schiever Polska, podmioty przetwarzające dane osobowe w tym m.in. Rella Investments Sp. z o. o., podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.
 4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Najemcy przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu.
 7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy Najemca udostępni pojazd, który jest przedmiotem umowy, osobie trzeciej albo użytkuje samochód w sposób narażający go na uszkodzenie lub utratę.
 2. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w okolicznościach przewidzianych w § 7 niniejszej umowy.
 3. Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, Najemca nie ma prawa do odstąpienia od umowy najmu , jako umowy zawartej na odległość.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 5. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie trwania umowy najmu Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia Najemcy regulaminu w formie obowiązującej niezwłocznie po dokonaniu zmian i korekt w jego treści. Wprowadzenie w życie zmienionego regulaminu wymaga zgody obu stron.
 6. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu pojazdu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla strony pozwanej lub miejsca zawarcia umowy najmu.
 9. Niniejszy regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.