Załącznik nr 1 do Regulaminu najmu sprzętu

REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów wynajmu sprzętów zawieranych przez Schiever Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerek KRS 0000121879, numer telefonu: 61 661 08 70, adres e-mail: wypozyczalnia@schiever.com.pl) w ramach wypożyczalni, w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich ww. umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową.
 2. Najmu sprzętów może dokonać wyłącznie osoba fizyczna (konsument), nieprowadząca działalności gospodarczej.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy sprzętu wolnego od wad prawnych oraz fizycznych.
 4. Z chwilą wydania przedmiotu najmu ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu najmu przechodzi na Najemcę i trwa do momentu zwrotu przedmiotu najmu.
 5. Z tytułu zawarcia umowy i użytkowania sprzętu Najemca zobowiązany jest uiścić opłaty określone w umowie najmu przedmiotu w § 1 pkt.1-4.
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym. W razie niewywiązania się Najemcy z ww. obowiązku Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, kwoty wymaganej do uzupełnienia powyższych braków oraz doprowadzenia sprzętu do stanu, w jakim został wydany, z kwoty wpłaconej kaucji.
 7. Wydanie i odbiór przedmiotu najmu odbywa się w oddziale wypożyczalni.
 8. Okres najmu określany jest przez Najemcę w trakcie procesu rezerwacji na koncie użytkownika.

§2. Prawa i obowiązki stron

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot kompletny i w pełni sprawny.
 2. W przypadku niemożliwości wydania Najemcy zarezerwowanego przez niego przedmiotu z uwagi na jego brak w siedzibie wypożyczalni, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wydania Najemcy przedmiotu podobnego, odpowiadającego podstawowym cechom przedmiotu zarezerwowanego. Gdy nie będzie możliwości wydania Najemcy nawet takiego podobnego przedmiotu, Wynajmujący zapłaci Najemcy odszkodowanie w wysokości 50% zapłaconej przez niego opłaty najmu. Odszkodowanie takie zostanie wypłacone wraz ze zwrotem opłat i kaucji na rzecz najemcy, w terminie 5 dni roboczych.
 3. Najemca obowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą stanu technicznego sprzętu w momencie odbioru przedmiotu. Zgłoszenia reklamacyjne ujawnione w momencie zwrotu przedmiotu najmu nie będą honorowane.
 4. Najemca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z ich technicznym przeznaczeniem oraz z zachowaniem postanowień umownych. W szczególności Najemca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot najmu z należytą starannością, zgodnie z warunkami instrukcji obsługi.
 5. Najemca nie może używać przedmiotu najmu do czynności sprzecznych z przeznaczeniem przedmiotu.
 6. Najemca nie może podnajmować ani użyczać przedmiotu najmu osobom trzecim.
 7. Jeżeli w okresie najmu przedmiot wymaga naprawy, bez której niezdatny jest do umówionego użytku, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, który w miarę możliwości dokona jego wymiany.
 8. Najemca nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub przeróbek w przedmiocie najmu.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot do pełnej wartości z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu. Podstawą do ustalenia wartości urządzenia jest jego rynkowa wartość.
 10. Najemca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wynajmującego o utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu najmu.

§3. Płatności

 1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu opłatę najmu za każdy wynajęty przedmiot oraz kaucję zabezpieczającą. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat najmu oraz wysokości kaucji, znajdują się na stronie wypożyczalni.
 2. Jednostką rozliczeniową jest opłata dobowa – koszt wynajmu jest iloczynem opłaty dobowej i ilości dni, na które wynajmowany jest przedmiot.
 3. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszego Regulaminu.
 4. Wartość wniesiona tytułem kaucji zwracana jest Najmującemu w taki sam sposób jaki została uiszczona opłata, w terminie 5 dni roboczych, liczone od dnia zwrócenia przedmiotu.
 5. W przypadku zwrotu przez Najemcę przedmiotu najmu w stanie pogorszonym, wywołanym używaniem przedmiotu niezgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Wynajmujący potrąci z kaucji równowartość kwoty wskazanej przez Wynajmującego, koniecznej do naprawy przedmiotu i pokrycia poniesionych przez niego dodatkowych wydatków, wyliczonych według zasad przewidzianych w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Koszty powstałe w wyniku usuwania szkód powstałych z winy Najemcy pokrywa Najemca.
 7. W przypadku, gdy Wynajmujący będzie miał prawo dokonania potrąceń z wpłaconej przez Najemcę kaucji, kaucja zostanie zatrzymana przez Wynajmującego przez czas konieczny do wyliczenia wszystkich potrąceń. Po ich wyliczeniu i potrąceniu pozostała część kaucji zostanie zwrócona Najemcy w terminie kolejnych 5 dni roboczych wraz z rozliczeniem dokonanych potrąceń. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego zapłaconą przez niego kaucję.

§4. Przedłużenie umowy najmu przedmiotu oraz odstąpienie od umowy

 1. Przedłużenie umowy najmu nie jest możliwe.
 2. Przedmiot wynajęty należy zwrócić w wyznaczonym terminie, tj. końcowa data wynajmu zostanie określona w umowie najmu przedmiotu.
 3. W celu dalszego użytkowania przedmiotu, konieczne jest dokonanie nowej rezerwacji na platformie. Najem przedmiotu uzależniony jest od jego dostępności.
 4. Najemca ma prawo odstąpić od umowy najmu przed wydaniem mu najmowanego sprzętu. W takiej sytuacji opłaty czynszowe oraz kaucja zabezpieczająca zwracana jest Najemcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy . Zwrot wskazanych wyżej opłat następuje w taki sam sposób jaki została uiszczona opłata.

§5. Zamiana przedmiotu umowy

 1. Jeżeli przedmiot najmu zostanie unieruchomiony z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do uzyskania od Wynajmującego przedmiotu zastępczego, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości przysługuje mu żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

§6. Zwrot przedmiotu umowy

 1. Najemca osobiście zobowiązany jest do zwrotu sprzętu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu w miejscu, w którym nastąpiło wydanie przedmiotu, w stanie niepogorszonym i czysty. Zwrot sprzętów możliwy jest w godzinach 08:00 – 20:30 (poniedziałek-sobota) oraz 09:00 – 19:30 (niedziela handlowa). Nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy i handlu.
 2. W razie niewywiązania się z ww. obowiązku przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy odszkodowaniami pokrywającymi jego szkody, wyliczonymi na zasadach opisanych w załączniku nr 1.
 3. W przypadku, gdy kwota kaucji nie pokryje w całości kosztów opisanych w pkt. 2 Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem sprzętu do stanu z daty jego wydania. Różnicę między rzeczywistą kwotą kosztów, a kaucją Najemca zobowiązany jest wpłacić na konto 34 1840 0007 2211 8210 0810 1319 w terminie 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej.
 4. W wypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu.
 5. Najemca jest odpowiedzialny za ubytek części i wyposażenia, jak również za szkodę powstałą z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania.

§7. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Schiever Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań („Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: schiever@schiever.com.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Poznaniu, 60-311 przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem Danych telefonicznie: 502 035 396 lub e mail na adres iod@schiever.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi wynajmu pojazdu i przedmiotu. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit b) RODO., czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
 3. Dostęp do danych osobowych Najemców będą mieć pracownicy Administratora, spółki grupy Schiever Polska, podmioty przetwarzające dane osobowe w tym m.in. Rella Investments Sp. z o. o., podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.
 4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Najemcy przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu.
 7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu przedmiotu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 5. Niniejszy regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.