REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ DOKONYWANIA REZERWACJI NA STRONIE WYPOŻYCZALNIA.SCHIEVER.COM.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady założenia i korzystania z konta użytkownika (Konto Użytkownika) oraz dokonywania rezerwacji na stronie www.wypozyczalnia.schiever.com.pl, która oferuje wynajem sprzętu wypoczynkowego, np. stoły, krzesła i pawilony ogrodowe, grille, sprzętu turystycznego, sprzętu do imprez, np. głośniki do karaoke, urządzenie do waty cukrowej, fontanna czekolady oraz sprzętu do majsterkowania i porządków, np. odkurzacze, parownice oraz samochodów.
 2. Administratorem strony wypozyczalnia.schiever.com.pl oraz podmiotem świadczącym usługi wypożyczania pojazdów i sprzętów jest Schiever Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 64, 60-311 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu po numerem KRS: 0000121879, NIP: 123-08-70-320, REGON: 016087454, adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@schiever.com.pl
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony www.wypozyczalnia.schiever.com.pl oraz Konta Użytkownika:
  a. najnowsze wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
 4. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z funkcjonalności strony wypozyczalnia.schieve.com.pl, w tym dokonywanie rezerwacji terminów wynajmu pojazdów i sprzętów oraz płatności dokonywanych za pomocą operatora TPay. Konto Użytkownika może być założone wyłącznie przez osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia.
 5. Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne.
 6. Dokonanie rezerwacji terminu wynajmu pojazdu i sprzętu jest możliwe wyłącznie po utworzeniu Konta Użytkownika.
 7. Utworzenie Konta Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku akceptacji regulaminu i warunków umowy najmu przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu i sprzętu.
 8. W toku rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, wprowadzić wybrane przez siebie hasło, zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Hasło składa się z co najmniej 8 znaków, powinno zawierać wielkie i małe litery, a także co najmniej jedna cyfrę lub znak specjalny. Na podany przez Użytkownika adres mailowy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do zakończenia procesu założenia Konta Użytkownika konieczne jest uruchomienie linku aktywacyjnego. Korzystanie z Konta Użytkownika (zalogowanie się do Konta Użytkownika) wymaga podania adresu mailowego oraz hasła.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła do Konta Użytkownika. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe u Użytkownika w wyniku udostępnienia przez niego hasła do swojego konta osobom trzecim.
 10. Po założeniu Konta Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia pozostałych wymaganych danych w zakresie: kraj, miasto, kod pocztowy, ulica wraz z numerem domu, numer telefonu, numer PESEL, w przypadku obcokrajowców numer paszportu. Dodatkową wymaganą informacją w przypadku rezerwacji samochodu jest numeru prawa jazdy oraz termin jego ważności.
 11. Użytkownik nie ma możliwość usunięcia samodzielnie Konta Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie po zakończeniu, rozliczeniu i zamknięciu wszystkich dotychczasowych rezerwacji i najmów. W celu usunięcia konta Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z administratorem: wypozyczalnia@schiever.com.pl.
 12. Użytkownik nie może umieszczać na swoim Koncie Użytkownika treści bezprawnych.
 13. Rodzaj pojazdów i innego sprzętu oferowanego do wypożyczenia uwidoczniony jest zawsze na stronie internetowej wypozyczalnia.schiever.com.pl. Zastrzega się, że możliwe są ograniczenia w dostępie przedmiotów najmu w konkretnych lokalizacjach.
 14. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za wydanie mu zamówionego i opłaconego przedmiotu najmu oraz jego sprawność stwierdzoną w chwili jego wydania Użytkownikowi. Zastrzega się możliwość wydania Użytkownikowi zamiennego przedmiotu najmu odpowiadającego cechom przedmiotu przez niego zamówionego. Wszystkie pojazdy oferowane do wypożyczenia są przez Administratora ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności OC i Auto Casco.
 15. W celu dokonania rezerwacji przedmiotu Użytkownik w pierwszej kolejności zobowiązany jest wybrać miasto (miejsce odbioru i zwrotu przedmiotu), wybrać przedmiot, który chce wynająć, zaznaczyć w kalendarzu termin wynajmu i potwierdzić rezerwację. Następnie Użytkownik przechodzi do podsumowania koszyka i płatności. Kolejnym krokiem jest wybranie formy płatności i akceptacja regulaminu.
 16. Najkrótszym okresem najmu jest okres 24 godzin od chwili wydania przedmiotu najmu Użytkownikowi. Kolejne okresu najmu obejmują każde rozpoczęte 24 godziny po zakończeniu się pierwszego, najkrótszego okresu najmu.
 17. Cena usługi stanowi iloczyn dziennej stawki najmu i ilości dni okresu najmu zaznaczonych przez Użytkownika . Cena usługi jest ceną brutto zawierającą kwotę podatku Vat według obowiązującej stawki.
 18. Wraz z ceną usługi Użytkownik zobowiązany jest jednocześnie zapłacić odpowiednią do rodzaju przedmiotu najmu, kwotę kaucji pieniężnej.
 19. Po wybraniu formy płatności (przelew lub karta) system automatycznie przekieruje Użytkownika na stronę operatora płatności firmę Tpay. Następnie Użytkownik wybiera Bank lub rodzaj karty, wprowadza wymagane dane, akceptuje regulamin i płatność. Dokonanie płatności zawsze potwierdzane jest mailem, wysłanym na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania konta.
 20. Odbiór i zwrot przedmiotu najmu odbywa się zawsze w tym samy miejscu (miejscowość i sklep określony w chwili rezerwacji) w godzinach 08:00 – 20:30 (poniedziałek-sobota) oraz 09:00 – 19:30 (niedziela handlowa ). Nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy i handlu.
  Termin odbioru, jak i zwrotu przedmiotu najmu określony jest w umowie najmu podpisywanej w momencie wydania przedmiotu.
  W przypadku wypożyczania pojazdu samochodowego przy wydaniu go Użytkownikowi konieczne jest okazanie przez niego aktualnego prawa jazdy.
  Wynajęty przedmiot Użytkownik zobowiązany jest zwrócić w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym i czysty.
  W momencie odbioru i zwrotu przez Użytkownika przedmiotu najmu, rzecz jest poddawana dokładnym oględzinom, a jego faktyczny stan techniczny udokumentowany zostaje w „Protokole zdawczo-odbiorczym”, który każdorazowo podpisywany jest przez Użytkownika (Wynajmującego) oraz pracownika wypożyczalni.
 21. Okres najmu nie ulega skróceniu ani automatycznemu wydłużeniu. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu Użytkownik obciążany jest karami umownymi w wysokości 200 % dziennej ceny najmu za każdy dzień opóźnienia.
 22. Użytkownik może być obciążony kosztami dodatkowymi, na które składają się: koszty naprawy przedmiotu najmu, koszty sprowadzenia przedmiotu najmu do miejsca jego wydania i odbioru, koszty poszukiwania przedmiotu najmu. Koszty takie ustalane są na podstawie rachunków ich poniesienia przez Administratora.
 23. Kaucja pieniężna zwracana jest Użytkownikowi po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru od niego przedmiotu najmu. Kaucja przelewana jest na rachunek Użytkownika, z którego dokonał on zapłaty ceny usługi, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku gdy zwracany przedmiot najmu nosi znamiona zniszczenia lub uszkodzenia, wykraczających poza normalne użytkowanie, zwrot kaucji lub jej części następuje dopiero po rozliczeniu kosztów dodatkowych. W przypadku utraty przez Użytkownika przedmiotu najmu, kaucja przechodzi na rzecz Administratora.
 24. Z kaucji pieniężnej potrącane są kwoty obciążających Użytkownika kar umownych oraz kosztów dodatkowych.
 25. Administrator ma prawo dochodzić od Użytkownika naprawienia wszelkich szkód, nie pokrytych wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem, przekraczających nałożonymi na niego i potrąconymi z kaucji pieniężnej karami umownymi i kosztami dodatkowymi.
 26. Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z działaniem Konta Użytkownika i wykonaniem usługi wypożyczalni należy kierować do Schiever Polska na następujący adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@schiever.com.pl. W treści reklamacji należy podać: dane identyfikujące Użytkownika zgłaszającego reklamację, okoliczności będące przedmiotem reklamacji i preferowany przez Użytkownika sposób rozpatrzenia reklamacji. Na reklamacje oraz uwagi Schiever Polska będzie odpowiadała nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.
 27. Administratorem danych osobowych jest Schiever Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań („Administrator”). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: wypozyczalnia@schiever.com.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Poznaniu, 60-311 przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem Danych telefonicznie: 502 035 396 lub e mail na adres: iod@schiever.com.pl
 28. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi wynajmu pojazdu i przedmiotu. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit b), RODO., czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych bądź przyznawania bonusów i rabatów na podstawie wyrażonej uprzednio zgody przez użytkownika – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a) i art. 22 lit c) RODO
 29. Dostęp do danych osobowych Najemców będą mieć pracownicy Administratora, spółki grupy Schiever Polska, podmioty przetwarzające dane osobowe w tym m.in. Rella Investments Sp. z o.o., podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe i operatorzy płatniczy.
 30. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 31. Najemcy przysługuje prawo do:  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 32. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu.
 33. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji za wcześniejszą zgodą użytkownika w celu dopasowania naszej oferty wynajmu do indywidualnych preferencji użytkownika. Na podstawie przekazanych nam przez Użytkownika danych dotyczących zawierania umów, transakcji nasz system informatyczny może uwzględniając preferencje użytkownika, udzielić mu bonusów/rabatów lub zaproponować inne towary lub usługi na preferencyjnych warunkach.